Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu http://shop.kachlespis.sk (ďalej len „Kachle Spiš“).

Prevádzkovateľ: Martin Badzik - Kachle Spiš
                                Hnilčík 116
                                053 32
                                okr. Spišská Nová Ves
                                IČO: -, DIČ: -

                               Telefón: +421 911 287 030
                               E-mail: shop@kachlespis.sk

                               Živnostenský register, Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi
                               Číslo živnostenského registra: 810-3506.

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom „KACHLE SPIŠ“.

Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu „KACHLE SPIŠ“ a o celkovej cene objednávky.

Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.

 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.

 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade objavenia akejkoľvek chyby musí túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

 2. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 48 hodín.

 3. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

 5. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 350,- € oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 350,- € požadovať od kupujúceho platbu vopred.

 7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky alebo e-mailom.

 8. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona c. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu shop@kachlespis.sk . O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín (počas pracovných dní) od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

 10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení do 3 dní.
 11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 pracovných dní odo dna obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

 12. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe, obyčajne do 3 praconých dní po potvrdení prijatej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byt vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 21 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predlženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 5. Ceny tovarov v internetovom obchode „KACHLE SPIŠ“, sú uvedené v Eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 7. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

 8. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostný prevodom – internetbanking

  • dobierkou – kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri jeho prevzatí na pošte alebo u kuriéra

  • v hotovosti, platobnou kartou – kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa v predajni v Spišských Tomášovciach.

 9. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránke internetového obchodu „KACHLE SPIŠ“.

Záruka a reklamácie

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v daňovom doklade (daňový doklad slúži zároveň ako záručný list). Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

 2. V prípade, že kupujúci objaví na tovare chybu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.

 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe. Patria sem materiálové chyby, funkčné chyby, alebo chyby spôsobené pri výrobe, montáži alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

 4. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na chyby spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

 5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

 6. Viac informácií o reklamácii chybného tovaru nájdete na stránkach tohto internetového obchodu pod označením „Reklamačný poriadok“.

Ochrana osobných údajov

 1. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.

 2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím stranám v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

 3. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach tohto internetového obchodu pod označením „Ochrana osobných údajov“.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu „KACHLE SPIŠ“, v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. marca 2012.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Kachle Spiš © 2020